Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Abotec bvba

 

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende termen onderstaande betekenissen hebben, tenzij dat de context anders bepaalt:

 • "de Klant " betekent de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een order plaats bij Abotec bvba.
 • "de Goederen" zijn alle goederen, producten en installaties die door Abotec bvba aan de klant worden geleverd.
 • “de Diensten” zijn alle diensten en prestaties, niet zijnde de leveringen van goederen, welke worden verricht door Abotec bvba.

 

Artikel 1:Toepasselijkheid 

 1. Alle orders geplaatst bij Abotec bvba (hierna "Abotec bvba" genoemd) worden uitgevoerd volgens deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant zoals o.m. deze vermeld op diens order of bestelbon, als die niet schriftelijk werden aangenomen door Abotec bvba.
 2. In het geval dat in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking of hun betekenis zouden verliezen door afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld op de offerte of wegens het specifieke voorwerp van de offerte, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Aanbod en Order

 1. Alle prijzen, termijnen, garanties en andere inlichtingen, weergegeven in mededelingen uitgaande van Abotec bvba aan de klant, zoals o.m. voorstellen, reclame, prijslijsten e.d. maken geen bindend aanbod uit, zelfs niet wanneer zulke mededelingen uitdrukkelijk het opschrift "offerte" bevatten (behoudens de vermelding van een geldigheidsduur op de offerte), gelden slechts bij benadering en worden gedaan zonder verbintenis voor Abotec bvba.
 2. Abotec bvba is slechts gebonden door een order na haar schriftelijke bevestiging van de order binnen de 2 weken na ontvangst van de order.  Bovendien behoudt Abotec bvba zich het recht voor gegevens in de bevestigde orders te wijzigen en/of te verbeteren, indien zulke wijzigingen en/of verbeteringen de technische realisatie van de bestelde opdracht zouden vergemakkelijken.

 

Artikel 3: Prijzen, Betaling, Facturen en Eigendomsvoorbehoud

 1. De in de offerte, order of orderbevestiging vermelde prijzen gelden exclusief verzending-, vervoer-, verzekeringskosten, kosten voor installatie en indienststelling, eventuele kosten voor verplaatsing en verplaatsingstijd van werknemers van Abotec bvba, of andere nevenprestaties, tenzij anders vermeld en zonder enige actuele en toekomstige belastingen, taksen en in- of uitvoerrechten doch inclusief de verpakkingskostenDe kosten van verpakking welke van de gebruikelijke kosten afwijken, zullen bijkomend aangerekend worden aan de klant.
 2. Abotec bvba behoudt zich het recht voor de prijs bedoeld in artikel 3.1 aan te passen indien voor de levering blijkt dat de kostprijs voor het geheel of een deel van de te leveren goederen en/of Diensten een verhoging van minstens 5% heeft ondergaan ten gevolge van een wisselkoerswijziging of in geval van een verhoging van minstens 5% in de prijzen van de toeleveranciers van Abotec bvba.
 3. Alle aangegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.
 4. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Abotec bvba. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de vervaldatum van een factuur is de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum over het openstaande bedrag verschuldigd.  Bij niet tijdige betaling van een factuur zal het bedrag ervan verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%  met een minimum van 18 EURO. Tevens brengt de gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de opeisbaarheid mede van de nog openstaande bedragen van nog niet op vervaldag gekomen facturen.
 5. De klant wordt slechts eigenaar van de geleverde materialen, vanaf het moment dat de factuurbedragen voor een levering in zijn totaal betaald zijn. Abotec bvba heeft recht op terugvordering van de geleverde goederen in geval de klant niet betaald.

 

Artikel 4: Wijze en termijn van levering en indienststelling

 1. Alle leveringen worden geacht te gebeuren Ex Works tenzij anders vermeld.  De geleverde goederen worden vervoerd voor risico van de klant. Abotec bvba kiest de verzending- en de verpakkingswijze.
 2. De plaatsen, ruimtes, installaties en materialen, waarin geleverde goederen eventueel moeten geïnstalleerd respectievelijk geïncorporeerd worden, zullen door de klant vrij toegankelijk en geschikt gemaakt worden voor de levering, inclusief de plaatsing en de indienststelling doorAbotec bvba, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot het voorzien van de nodige elektriciteitsaansluitingen, computerbekabeling, berijdbare werkvloer en aanduidingen waar deze goederen op een veilige en duurzame wijze geplaatst mogen worden, dewelke eventueel zal dienen te gebeuren in samenspraak met de aannemer, leverancier of producent van deze ruimtes, installaties of materialen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte of de orderbevestiging zijn levering- en uitvoeringstermijnen slechts opgegeven in de offerte of orderbevestiging als vrijblijvende aanduiding, die zo goed mogelijk door Abotec bvba zullen worden nageleefd, zonder waarborg van levering op de gestelde datum en zonder dat de overschrijding ervan recht geeft aan de Klant op een schadevergoeding vanwege Abotec bvba, noch tot verbreking van de order. Vertragingen zijn geen aanleiding tot intrekking van de bestelling door de klant, of tot schadevergoeding.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die het voorwerp van de order zijn, gaat over op de klant op het moment van levering.
 5. Abotec bvba is enkel verplicht die goederen en diensten te leveren, die Abotec bvba heeft aangeboden aan de klant en die expliciet in de offerte staan vermeld.  De klant zal geen aanspraak kunnen maken op goederen en diensten die niet zijn opgenomen in de offerte vanAbotec bvba.

 

Artikel 5: Goede uitvoering, Waarborg en Aansprakelijkheid

 1. Abotec bvba garandeert, mits naleving van hetgeen bepaald is in artikel 5.3, dat de geleverde goederen en diensten conform zijn met de door haar overeenkomstig artikel 2.2 aanvaarde order en de daarin vermelde specificaties en dat zij geen gebreken vertonen.
 2. Abotec bvba neemt geen enkele andere waarborg dan deze vermeld in artikel 5.1 op zich.  Deze beperking betekent onder meer dat Abotec bvba geen waarborg geeft dat het geleverde goed of de geleverde dienst, geschikt zal zijn voor een bepaald gebruik of een bepaalde toepassing, tenzij dat gebruik of deze toepassing in de overeenkomstig artikel 2.2 aanvaarde order werd vastgelegd. 
 3. De klant heeft een termijn van 30 dagen vanaf de dag van de levering om de nodige testen uit te voeren en de nodige gebreken betreffende leveringen en indienstelling van goederen schriftelijk mee te delen aan Abotec bvba. Abotec bvba is niet gehouden gebreken te herstellen die niet binnen deze termijn van 30 dagen zijn meegedeeld. Na de termijn van 30 dagen worden de goederen en diensten geacht te zijn aanvaard. Voor zover niet schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt de waarborg conform artikel 5.1 gedurende een periode van 12 maanden na de aanvaarding voor gebreken die niet detecteerbaar waren in de bovenbedoelde periode van 30 dagen. Deze garantie is beperkt tot het herstellen van het gebrek zelf of tot het omruilen van het defecte stuk of goed en omvat werkuren en wisselstukken, zonder dat de klant hiervoor aan Abotec bvba enige bijkomende vergoeding verschuldigd is. De beslissing tot herstelling of omruiling ligt volledig bij Abotec bvba. Elk defect waarop de waarborg van toepassing is, dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de vaststelling door de klant schriftelijk aanAbotec bvba te worden meegedeeld. In geval van herstellingen in de lokalen of terreinen van de Klant zullen door Abotec bvba verplaatsingskosten en uren voor de verplaatsing aan de klant aangerekend worden. De klant wordt verondersteld zich voor het afsluiten van het contract volledig op de hoogte gesteld te hebben van de duur en modaliteiten van de waarborg.   De waarborg kan niet worden ingeroepen in volgende gevallen, zonder dat deze opsomming volledig is:  gebruik van onaangepaste accessoires en toebehoren of gebruik in een onaangepaste omgeving, een ongeluk, zware onachtzaamheid of verkeerd gebruik vanwege de klant of derden en technische tussenkomst door de Klant of door derden, die daarvoor niet doorAbotec bvba werden aangesteld. Na deze periode van 12 maanden worden de geleverde goederen en diensten geacht definitief te zijn aanvaard.  De klant kan na de voornoemde garantieperiode evenwel een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst afsluiten metAbotecbvba, dan wordt de garantie uitgebreid tot de specifieke onderhoudsformule waartoe Abotec bvba zich verbonden heeft in die overeenkomst.
 4. Abotec bvba is enkel aansprakelijk voor directe schade opgelopen door de klant of door derden ten gevolge van of naar aanleiding van fabricage- of werkingsfouten of van een gebrekkige of foutieve levering van de installatie en montage, dit in overeenstemming met en binnen de grenzen van artikel 5.3 hierboven en in overeenstemming met en uitdrukkelijk beperkt tot de bedragen, voorwaarden en uitsluitingen bepaald in de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid vanAbotec bvba.
 5. Abotec bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige, foutieve of niet-levering van een goed of dienst, noch geldt de garantie van artikel 5, indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan foutieve of onvolledige informatie vanwege de Klant.
 6. Indien Abotec bvba aan de klant, om welke reden dan ook, enige gelden verschuldigd is, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot een vergoeding of schadevergoeding, is de klant niet gerechtigd om deze gelden in te houden op de betalingen die de klant verschuldigd is aanAbotec bvba ten gevolge van de uitvoering van de order.

 

Artikel 6: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle productiemiddelen, methodes, technieken en kennis die door Abotec bvba worden aangewend bij de levering en installatie van Goederen en Diensten blijven eigendom vanAbotec bvba die er  alle intellectuele eigendomsrechten zal op bezitten.  Deze bepaling zal gelden voor alle aangewende productiemiddelen, methodes, technieken en kennis ongeacht ofAbotec bvba deze op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst reeds in zijn bezit had of dat deze daarna door Abotec bvba werden ontwikkeld of verworven.  Abotec bvba zal deze productiemiddelen, methodes, technieken en kennis dan ook vrij kunnen gebruiken. Abotecbvba behoudt eveneens alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar aangewende en/of meegeleverde software. Het voorgaande geldt ook voor door Abotec bvba aangebrachte wijzigingen in en aanvullingen op die software. Het is de klant niet toegestaan zelf wijzigingen in of aanvullingen aan de software aan te brengen of te laten aanbrengen.  Het is de klant evenmin toegestaan de software geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook te kopiëren, te reproduceren, te decompileren, na te maken, te reconstrueren, te verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden.
 2. Eventuele intellectuele eigendomsrechten vervat in diensten uitgevoerd of goederen geleverd door Abotec bvba binnen het kader van de overeenkomst, blijven de exclusieve eigendom vanAbotec bvba.
 3. Abotec bvba garandeert niet dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Er werd terzake door Abotec bvba geen onderzoek uitgevoerd en er werd door de klant geen onderzoek gevraagd. Abotec bvba zal de klant dan ook niet vrijwaren voor eisen van derden die gebaseerd zijn op inbreuken van de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe de voorwaarden van de opdracht en alle informatie die zij van of over de andere partij vernemen of hebben vernomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst als strikt vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting zal gelden voor alle informatie die de ene partij van de andere ontvangt, ongeacht of het hierbij gaat om informatie in verband met de technologie van deze partij of commerciële informatie. De verplichting geldt eveneens voor de informatie die in de offerte aan de klant werd meegedeeld.
 2. Deze vertrouwelijkheidverplichting zal niet van toepassing zijn voor informatie die rechtmatig is verkregen van een derde partij, die, zonder dat inbreuk is gepleegd op de bepalingen van artikel 7.1, tot het publiek domein is gaan behoren en de informatie waarvoor de ene partij van de andere partij de schriftelijke toestemming heeft gekregen om deze niet langer geheim te houden.
 3. Ongeacht de hogervermelde bepalingen inzake vertrouwelijkheid, zal Abotec bvba het recht hebben om het bestaan van de commerciële relatie met de klant als referentie te gebruiken in zijn eventuele publicaties van welke aard ook.

 

Artikel 8: Eenzijdige beëindiging

 1. Voortijdige verbreking van de overeenkomst, daarin begrepen weigering tot in ontvangstneming, door de klant geeft Abotec bvba ten opzichte van de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding uit hoofde van gederfde winst en gedane kosten ten belope van 30% van het niet-gefactureerde saldo van de totale prijs van de overeenkomst.
 2. Abotec bvba is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de klant een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet of failliet verklaard of ontbonden wordt, onverminderd het  recht voor Abotec bvba op een proportionele betaling van de prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen en diensten.
 3. Onverminderd de bepalingen van art. 3, 4° zal bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat Abotec bvba hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Abotec bvba heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

 

Artikel 9: Toepasselijk Recht en geschillenbeslechting

 1. Het Belgische recht zal als enige van toepassing zijn op de uitvoering en de interpretatie van de opdrachten van Abotec bvba. De Rechtbank van Dendermonde zal als enige bevoegd zijn voor alle geschillen die tussen Abotec bvba en de klant zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de opdracht.


Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie